De flash player is niet geinstalleerd

Leveringsvoorwaarden

Artikel 01: Toepasselijkheid

1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten en diensten van Atelier Helderrood, Waanderweg 142, Emmen.

2. Door het plaatsen van een opdracht geeft de opdrachtgever kennis van het feit op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Atelier Helderrood en deze te accepteren. De algemene voorwaarden zijn ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel en worden op verzoek zonder kosten door Atelier Helderrood toegestuurd.

3. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door Atelier-galerie Helderrood schriftelijk zijn bevestigd; tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden de inkoopvoorwaarden van de cliënt niet.

4. Aanvaarding van afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zal in geen geval met zich meebrengen, dat die voorwaarden ook op andere opdrachten tussen Atelier Helderrood en opdrachtgever van toepassing (zullen) zijn.

5. Atelier Helderrood is bevoegd om alle bepalingen van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging geldt met ingang van de dag van het depot bij de Kamer van Koophandel.


Artikel 02: Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd of de woonplaats van de cliënt.

2. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.


Artikel 03: Inhoud van de opdracht-bevestiging

De opdrachtbevestiging omvat al het geen tussen opdrachtgever en Atelier Helderrood is overeengekomen:

1. omschrijving van de opdracht of het project

2. aanvangsdatum van de werkzaamheden

3. de aard en de omvang van de werkzaamheden

4. verwachte inspanning en gewenste doorlooptijd van de inspanning

5. eventuele locatie waar de werkzaamheden verlangd worden

6. tariefafspraken

7. (indien van toepassing) bijzondere opdrachtgebonden aanvullende voorwaarden (zie hiervoor artikel 09).


Artikel 04 Totstandkoming opdracht

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Atelier Helderrood zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

2. De opdracht is tot stand gekomen indien Atelier Helderrood het overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van Atelier Helderrood door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of het overeengekomen op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.

3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.


Artikel 05: Algemene verplichtingen van Atelier Helderrood

1. Atelier Helderrood zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap.

2. Atelier Helderrood zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.

3. De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan Atelier Helderrood redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

4. Overschrijding van de termijn, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de opdracht, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de opdracht in stand laat. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de opdracht te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is. Op de aansprakelijkheid van Atelier Helderrood wegens overschrijding van deze termijn is artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 05a: Verplichtingen Cursussen Atelier Helderrood

1. Atelier Helderrood biedt cursisten de mogelijkheid bij afwezigheid van een les deze binnen hetzelfde seizoen in te halen indien mogelijk. Dit kan op een ander lesmoment in hetzelfde seizoen bij voldoende ruimte in die groep. Vooraf overleg noodzakelijk. Het inhalen van de les is echter geen recht, maar een extra service.

2. Bij verhindering van de cursist van 1 of meerdere lessen heeft de cursist geen recht op teruggave van het lesgeld of een deel daarvan.

3. Cursisten kunnen hun schilderwerk en materialen op eigen risico laten staan in het atelier van Atelier Helderrood. Voor schade of vermissing van deze zaken is Atelier Helderrood niet aansprakelijk.

4. Bij aankoop van materialen (Verf en doeken) geeft Atelier Helderrood geen garantie op deze artikelen. De garantie is mogelijk te verhalen op de externe leverancier.


Artikel 06 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever moet Atelier Helderrood tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.

2. De opdrachtgever moet zijn producten tijdig afnemen. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Atelier Helderrood is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen, mits Atelier Helderrood bij een dergelijke dekkingskoop redelijk te werk gaat. De opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten ( bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval vermindert met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

3. De opdrachtgever moet de door hem aan Atelier Helderrood verschuldigde bedragen uiterlijk op de daarvoor in de betalingsregeling overeengekomen, danwel in de declaraties van Atelier Helderrood aangegeven tijdstippen voldoen.

4. De opdrachtgever is verplicht alle kosten en schaden te vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit annulering of onderbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, indien en voor zover de oorzaak van deze annulering of onderbreking niet aan Atelier Helderrood valt toe te rekenen.


Artikel 07 Kosten en betalingen

1. De kosten omvatten:

- de honorering van de werkzaamheden van Atelier Helderrood

- de gemaakte kosten

2. Alle genoemde bedragen zijn netto en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen.

3. Bij totstandkoming van de opdracht zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de kosten zullen worden berekend.

4. De betalingen aan Atelier Helderrood zijn verschuldigd naar mate van het verrichten van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht, dit volgens de in de overeenkomst opgenomen bepaling.

5. De door Atelier Helderrood volgens de opdracht te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.

6. Atelier Helderrood heeft het recht bij facturen met een factuurbedrag van minder dan € 100,00 de opdrachtgever administratiekosten (€ 5,00) in rekening te brengen.

7. Gedurende een lopende opdracht worden tariefsverhogingen, anders dan belastingen zoals genoemd in artikel 07.5 en materialen, welke van derden betrokken worden, niet doorberekend.

8. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders is overeengekomen, de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na indiening van de desbetreffende declaratie te voldoen.

9. Eigendom van de aan de opdrachtgever afgeleverde producten gaat pas op deze over nadat de opdrachtgever al het geen hij krachtigens de overeenkomst aan Atelier Helderrood is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge van de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde toeslagen, rente en kosten) volledig heeft voldaan.

10. Atelier Helderrood is gerechtigd de goederen terstond terug te vorderen indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Atelier Helderrood aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

11. Atelier Helderrood is te alle tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verder levering over te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Atelier Helderrood op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door Atelier Helderrood.

12. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum.

13. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een declaratie dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk aan Atelier Helderrood te melden. Indien binnen deze termijn geen bezwaar wordt aangetekend wordt de opdrachtgever geacht de declaratie te hebben geaccepteerd.

14. Indien de opdrachtgever de in gevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Atelier-galerie Helderrood verantwoordelijk is, heeft Atelier Helderrood, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, aanspraak op vergoeding van rente op basis van de wettelijk verschuldigde rente, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. In dat geval is de opdrachtgever tevens zonder nadere ingebrekestelling ad. € 35,00 terzake aanmaningskosten verschuldigd.

15. Indien na verloop van twee weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden als bedoeld in het vorige lid, deze nog niet heeft plaatsgevonden, wordt het in lid 14 bepaalde percentage na het verstrekken van die termijn met 3 (drie) verhoogd, mits de opdrachtgever hierop voordien schriftelijk door Atelier Helderrood gewezen is.

16. Indien de opdrachtgever jegens Atelier Helderrood in verzuim is, is hij verplicht Atelier Helderrood de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van€ 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

17. Atelier Helderrood is gerechtigd de nakomingen uit verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever inzake betalingen in gebreke blijft.


Artikel 08: Wijzigingen opdracht

1. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden komt tot stand zodra Atelier Helderrood deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.


Artikel 09: Tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever

1. Bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever, voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond, verplicht deze zich tot een schadeloosstelling, welke als bijzondere bepaling in de opdrachtbevestiging wordt opgenomen.


Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Atelier Helderrood

1. Atelier Helderrood kan de opdracht ontbinden ingeval van eigen overmacht en ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ook in dat geval het copyright van Atelier Helderrood ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.

2. Atelier Helderrood is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als gevolg van die beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs gevergd mag worden, gelet op onder meer het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor de beëindiging.

3. Indien de opdrachtgever de normale bedrijfsuitvoering staakt of opschort, surséance van betaling voor de opdrachtgever wordt aangevraagd, of het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, kan Atelier Helderrood haar diensten direct beëindigen onder volledige handhaving van alle rechten. Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden eindigt een overeenkomst met onmiddellijke ingang ingeval één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van enige bepaling uit genoemde overeenkomst en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.

4. In geval van overmacht is Atelier Helderrood gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder weder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Atelier Helderrood deswege tot enige schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

5. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Atelier Helderrood kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Atelier Helderrood kan worden gevergd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, sabotage, overstroming of brand.


Artikel 11: Intellectueel eigendom

1. Bij levering van cursusmateriaal en creatieve concepten (intellectueel eigendom) verblijven rechten hiervan eigendom van Atelier Helderrood. De opdrachtgever verkrijgt slechts het gebruiksrecht van het cursusmateriaalmateriaal en de creatieve concepten.

2. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de door Atelier Helderrood geleverde materialen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor uitdrukkelijke toestemming gegeven is. Tenzij Atelier Helderrood daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, mag de opdrachtgever de geleverde materialen niet kopiëren en/of openbaar maken.

3. Atelier Helderrood is gehouden tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen of waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat geheimhouding noodzakelijk is.


Artikel 12 Garantie

1. Indien door Atelier Helderrood materiaal van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend garantiebepalingen van die toeleverancier van toepassing. Atelier Helderrood zal de opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.


Artikel 13 Reklamering

1. Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Atelier Helderrood de keus de ondeugdelijk gebleken producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, hetzij - tegen retournering van ondeugdelijk gebleken producten - de koopprijs te restitueren c.q. het te factureren bedrag te crediteren, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Atelier Helderrood terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

2. Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de materialen, waarop een eventuele klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Atelier Helderrood zijn geleverd.


Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Atelier Helderrood kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Atelier-galerie Helderrood geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De opdrachtgever vrijwaart Atelier Helderrood voor aanspraken van derden waartegenover wij ons niet op de onderhavige voorwaarden kunnen beroepen.

3. De aansprakelijkheid van Atelier Helderrood zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

4. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van het Atelier-galerie Helderrood te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 2 weken nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Atelier Helderrood terzake heeft geprotesteerd.


Artikel 15: Geschillen

1. Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Atelier Helderrood zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en Atelier Helderrood mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
PaasMedia - Copyright 2018 (c)